تقریرات مبحث وجوب حج

تقریرات درس خارج فقه

مبحث حج

موضوع وجوب حج

 

محور مباحث این درس کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بوده و شماره مسائل بیان شده در ذیل، بر اساس شماره مسئله ها در این کتاب است. مباحث این بخش در سال تحصیلی 92 – 93 تدریس شده است.

تقریرات مبحث حج- مسئله 50

تقریرات مبحث حج- مسئله 52

تقریرات مبحث حج- مسئله 53

تقریرات مبحث حج- مسئله 54

تقریرات مبحث حج- مسئله 55

تقریرات مبحث حج- مسئله 56

تقریرات مبحث حج- مسئله 57

تقریرات مبحث حج- مسئله 58

ارسال دیدگاه