تقریرات مبحث وصیت

تقریرات درس خارج فقه

مبحث حج

موضوع وصیت

 

محور مباحث این درس کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بوده و شماره مسائل بیان شده در ذیل، بر اساس شماره مسئله ها در این کتاب است. مباحث این بخش در سال تحصیلی 93 – 94 تدریس شده است.

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 1 و 2

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 3و4

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 5

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 6

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 7 و 8

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 9 و 10 و 11

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 12 و 13 و14

تقریرات مبحث وصیت- مسئله 15 و 16 و 17

ارسال دیدگاه