تقریرات مبحث عمره

تقریرات درس خارج فقه

مبحث حج

موضوع عمره

 

محور مباحث این درس کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بوده و شماره مسائل بیان شده در ذیل، بر اساس شماره مسئله ها در این کتاب است. مباحث این بخش در سال تحصیلی 94 – 95 تدریس شده است.

تقریرات مبحث عمره- مسئله 1

تقریرات مبحث عمره- مسئله 2

تقریرات مبحث عمره- مسئله 3

ارسال دیدگاه