تقریرات مبحث اقسام حج

تقریرات درس خارج فقه

مبحث حج

موضوع اقسام حج

 

محور مباحث این درس کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بوده و شماره مسائل بیان شده در ذیل، بر اساس شماره مسئله ها در این کتاب است. مباحث این بخش در سال تحصیلی 94 – 95 تدریس شده است.

تقریرات مبحث اقسام حج- القول فی اقسام الحج

تقریرات مبحث اقسام حج- مسئله 1

تقریرات مبحث اقسام حج- مسئله 2

تقریرات مبحث اقسام حج- مسئله 3

تقریرات مبحث اقسام حج- مسئله 4

ارسال دیدگاه