تقریرات مبحث حج تمتع

تقریرات درس خارج فقه

مبحث حج

موضوع حج تمتع

 

محور مباحث این درس کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) بوده و شماره مسائل بیان شده در ذیل، بر اساس شماره مسئله ها در این کتاب است. مباحث این بخش در سال تحصیلی 94 – 95 تدریس شده است.

تقریرات مبحث حج تمتع- عدم وحوب طواف نساء در عمره تمتع

ارسال دیدگاه