دروس حوزوی

در سال تحصیلی 94-95 دروس استاد واعظ موسوی به شرح زیر برگزار میگردد: 

 

    • ←ساعت 7 صبح: رسائل بحث خاتمه فی ما یعتبر فی العمل بالاصل، مدرس 59 مدرسه آیة الله گلپایگانی

شروع کلاس : چهارشنبه 25 شهریور 94

توضیحات بیشتر

    • ←ساعت 8 صبح: کفایه از ابتدا، مدرس 59 مدرسه آیة الله گلپایگانی

شروع کلاس : چهارشنبه 25 شهریور 94

توضیحات بیشتر

    • ←ساعت 9 صبح: خارج فقه بحث حج، مدرس 4 مدرسه دارالشفاء

شروع کلاس : چهارشنبه 25 شهریور 94

توضیحات بیشتر

    • ←ساعت 10 صبح: خارج اصول بحث الفاظ، مدرس 2 مدرسه دارالشفاء

شروع کلاس : چهارشنبه 25 شهریور 94

توضیحات بیشتر